Súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov

Týmto udeľujete:

ZDRAVO A FIT, s.r.o. so sídlom Nobelova 12D, 83102 Bratislava, IČO: 50649787, zapísanou v OROS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 116468/B zastúpené: PaedDr. Oliver Poór, konatel' a Mgr. Peter Obžera, konateľ (d'alej len „Edufyt“). E-mail: fyzioc@gmail.com, telefónne číslo: 0910196016.

súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o službách) a to na účely evidencie dohodnutých termínov v internom kalendári Edufyt, poskytovania služieb ( najmä zdravotnej starostlivosti, regenerácie a rekondície) vytvárania a ponúkania produktov prispôsobených Vašim individuálnym potrebám, na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo od posledného termínu s lekárom alebo terapeutom Edufyt.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Edufyt Vám zaručuje, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci a spolupracovníci Zdrav a Fit a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

Edufyt sa vyslovene zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.